El Bosc

Protegir el bosc d’avui per garantir el demà

Catalunya té un percentatge de superfície forestal que s’incrementa cada any degut a l’abandonament de les activitats forestals, agràries i ramaderes. Aquesta tendència a l’aforestació suposa un envelliment progressiu dels boscos, menor captació de CO₂ i una creixent densitat forestal amb els riscos mediambientals que això suposa.

Cal retornar a establir un vincle estret i proper, de respecte, de cura i de valoració del bosc en aquesta urgent necessitat de mitigar els efectes del canvi climàtic que estem patint.

Les masses forestals no només ens proveeixen d’oxigen i són refugi per a la biodiversitat i part fonamental de preservació dels ecosistemes sinó que també tenen una funció vital d’emmagatzematge de CO₂ i són una barrera natural davant els efectes climàtics adversos.

Sostenibilitat

Sota una estratègia empresarial vinculada a la sostenibilitat i la circularitat del procés productiu, Grup Boix treballa amb l’aprofitament integral de la fusta del tronc.

L’empresa treballa sota la certificació forestal PEFC que garanteix la sostenibilitat de l’activitat forestal. Al mateix temps, també es justifica que els productes que arriben al mercat s’han obtingut de boscos gestionats de manera responsable.

La companyia aposta pel model d’economia circular, que promou sistemes de producció i consum més eficients, i la no generació de residus al llarg del procés productiu. Tanmateix, Grup Boix també compta amb un sistema d’autoabastament energètic a través de plaques solars i de l’ús de biomassa, que es generen en la mateixa activitat.

Grup Boix compta amb el certificat ISO 14001 que garanteix el sistema de gestió ambiental en tots els processos industrials i productius. També certifica la responsabilitat de la millora constant en impacte ambiental i sostenibilitat.

Amb el compromís de consumir energia d’origen renovable, Grup Boix disposa d’una planta fotovoltaica amb 2.115 panells. Tanmateix, l’organització també disposa d’una caldera de biomassa, alimentada pel propi subproducte generat durant el procés productiu.